שלח הודעה ללא התחייבות

קניין רוחני

 
מאת: ארביב רלי- משרד עורכי דין, גישור ונוטריון    053-9428377| פורסם ב: 24/09/2009 | צפיות: 3694
  • איזור: אזור השרון והסביבה
  • כתובת: דוד אלעזר 27, בית הפרקליט
  • עיר: חדרה
  • טלפון: 053-9428377
רוצה שנחזור אליך?
אל ארביב רלי- משרד עורכי דין, גישור ונוטריון

פירוט המצב המשפטי בדבר מדגם רשום ובהעדר מדגם רשום בכל הנוגע לזכויות קניין רוחני


קראו עוד בתחום

קניין רוחני הוא שם כולל לסוגי זכויות בנכסים לא מוחשיים שהינם פרי יצירתו של אדם, כאשר זכויות הקניין הרוחני כוללות בעיקר את הזכויות הבאות:

 

פטנטים- הגנה על אמצאות של מוצרים ותהליכים טכנולוגיים, סימני מסחר- הגנה על מילים, דמויות, סימנים או צלילים המצביעים על מקור של טובין או שירותים, מדגמים- הגנה על העיצוב התעשייתי של המוצר וזכויות יוצרים- הגנה על יצירות ספרותיות, דרמטיות, מוסיקליות ואומנותיות.

המצב המשפטי כאשר המדובר במדגם רשום - מדגם רשום הוא הגנה שניתנת על ידי רשם הפטנטים והמדגמים בהתאם לפקודת הפטנטים והמדגמים ונרשם בפנקס המדגמים.

 

על מנת לרשום מדגם יש להגיש בקשה למדגם ,תוך תשלום אגרה מתאימה, אליה יש לצרף שני דמויות של המדגם ,זהות מכל זווית כאשר יש להדביק את התצלומים או הציורים על נייר לבן בגודל A4 ולציין על יד כל דמות מאיזו זווית ראיה צולמה או צוירה.

 

ניתן לכלול בבקשה לרישום מדגם רק חפץ אחד.

 

במקרה של מערכת, שהינה קבוצה של חפצים בעלי אופי דומה, שנוהגים למכרם יחד או מיועדים לשימוש ביחד, מותר לכלול בבקשה אחת יותר מחפץ אחד.

 

לאחר הגשת הבקשה, בלשכת הרשם נעשה חיפוש במאגר המדגמים הרשומים.

 

 אם לא מוצאים מדגם זהה או דומה מאוד, מאשרים את הבקשה ואז ניתנת למבקש הרישום תעודת רישום המוכיחה את זכויותיו במדגם ומעניקה לו זכויות יוצרים בלעדיות.

 

תעודת הרישום מעניקה הגנה ל- 5 שנים מתאריך ההגשה. כאשר ניתן להאריך את ההגנה לשתי תקופות נוספות של חמש שנים כל אחת, לאחר שבעל המדגם משלם את האגרה מעת לעת.

 

לאחר שהומצאה התעודה, מפרסם המשרד ביומן הפטנטים והמדגמים היוצא לאור, כל חודש, את שמו של בעל המדגם, את סוג המדגם, סיווג לפי הסיווג הבינלאומי, תאריך הגשת המדגם ואת מספרו כאשר לא מפרסמים את דמות המדגם ,אשר נשארת סודית במשך שנתיים לאחר הגשתו.

 

עפ"י סעיף 7 לפקודת הפטנטים והמדגמים, כל עוד קיימת זכות-יוצרים באיזה מדגם אסור לשום אדם לייחד, לצרכי מכירה, את המדגם או כל חיקוי-תרמית או חיקוי בולט הימנו לכל חפץ הכלול בסוג סחורה שרשום בו המדגם, חוץ אם יש לו רישיון או רשות בכתב מאת הבעלים הרשומים, אסור לו לעשות כל דבר כדי לאפשר לו לייחד את המדגם כאמור לעיל; או לפרסם סחורה או להציעה למכירה, אם ידע כי ייחדו לאותה סחורה מדגם או כל חיקוי הימנו, אם חיקוי מתוך רמאות ואם חיקוי בולט, שלא בהסכמת בעליו הרשום.

 

במצב בו ישנה הפרה של המדגם לכאורה, המבחן לשאלה באם אכן המדגם הופר הינו "מבחן העין" וההשוואה נעשית ע"י בחינת תדמיתו הכוללת של המוצר כפי שהיא נקלטת בעיניו של הצרכן הרלוונטי, כאשר מבטו של הצרכן אינו דקדקני כשל בעל מקצוע ואינו שטחי כשל עובר אורח.

 

ובנוסף, קיים "מבחן עזר" שתוצאתו אינה מחייבת את בית המשפט, והיא, האם הצרכן הרלוונטי עלול לטעות בין שני המוצרים כאשר אין צורך בהוכחת הטעייה בפועל אלא די בסבירות גבוהה להטעיה.

המצב המשפטי בהעדר מדגם רשום- אמנם אין הגנה לבעל הקניין הרוחני אלא בתחום הדינים המיוחדים, חוק זכויות יוצרים, חוק הפטנטים וכיוצ"ב אך קניין נוצר ע"י היוצר ולא ע"י רישומו כפטנט או כמדגם. הרישום מקנה, אמנם, הגנה ליוצר ומעניק לו עדיפות בבית המשפט אך הוא יהא זכאי להגנה גם אם קניינו לא נרשם, להלן.

הגנה מכוח עוולת גזל מסחרי- הגנה מכוח עוולת גזל סוד מסחרי, עפ"י סעיפים 5-6 לחוק העוולות
המסחריות, על פיהם סוד מסחרי הוא: "מידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים
סבירים לשמור על סודיותו".

 

סעיף 10 לחוק עוולות מסחריות, קובע כי: "חזקה על הנתבע כי השתמש בסוד המסחרי שבבעלות התובע אם התקיימו שניים אלה:

(1) הסוד המסחרי הגיע לידיעתו של הנתבע או שהייתה לו גישה אליו

(2) המידע שבו משתמש הנתבע דומה דמיון מהותי למידע נושא הסוד המסחרי", חזקה המקלה על בעל הסוד.

הגנה מכוח עוולת גניבת עין- הגנה מכוח עוולת גניבת עין עפ"י סעיף 1 לחוק עוולות מסחריות, לפיו: "לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר".

 

על התובע מכוח עוולה זו להוכיח שהמוצר המקורי צבר מוניטין וכי קיים חשש שציבור הצרכנים הרלוונטי, ייטעה לחשוב שהמוצר של הנתבע הוא המוצר התובע ו/או קשור אליו.

הגנה מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט - עפ"י סעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט " (א) מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה אחרת (להלן - הזוכה) שבאו לו מאדם אחר (להלן-המזכה), חייב להשיב למזכה את הזכייה... (ב) אחת היא אם באה הזכייה פעולת הזוכה, מפעולת המזכה או בדרך אחרת". השאלה האם רשאי יצרן המשווק מוצר ואשר לא רשם את המוצר לא כמדגם ולא כפטנט, לזכות בהגנת עשיית עושר ולא במשפט, נדונה ע"י בית המשפט העליון ונפסק כי חיקוי או העתקה של מוצר "כשלעצמם", בהעדר קניין רוחני במוצר עפ"י הדינים הסטטוטוריים ובלא שההעתקה תהווה עוולה או פגיעה ביחסי אמון או בסוד מסחרי- אינה מעניקה זכות להשבה עפ"י חוק עשיית עושר.

 

עוד נפסק כי תנאי לקיומה של זכות להשבה הוא, שלהעתקה או לחיקוי יתווסף "יסוד נוסף" כאשר השאלה מהו אותו יסוד נוסף נותרה במחלוקת.

 

גישה אחת קובעת כי יש להרחיב את התחולה של דיני עשיית עושר ודי בכך שהמעשה הפוגע נעשה בחוסר תום לב או שיש בו משום תחרות בלתי הוגנת ואילו גישה שנייה קובעת כי יש לצמצם את תחולת דיני עשיית העושר ואלו יחולו רק במקרים חריגים כאשר מעשה של חיקוי או העתקה פגע בזכות הנמצאת מחוץ לדינים אלה, כגון זכות בחוזים או זכות בנזיקין או כאשר המעשה הוא מעין עוולה.

 

לסיכום, הן כאשר המדובר במדגם רשום והן כאשר המדובר במרשם שאינו רשום, החוק מעניק הגנה לבעל הקניין.

 

לדיני המדגמים והפטנטים יש יתרון על שאר ההגנות האחרות בעוצמת ההגנה, בהעניקם זכות בלעדית,

מוחלטת, מידה ניכרת של וודאות ותקופת הגנה ארוכה. בבחינת הסעדים הנתבעים, נטית בית המשפט להעניק צו מניעה זמני וקבוע גוברת כאשר התביעה הינה מכוח דיני המדגמים ופוחתת ככל שעילת התביעה מבוססת על הפרת מדגם לא רשום עפ"י דיני עשיית עושר כאשר במקרים אלו הנטייה הינה להעניק סעד כספי להשבת רווחים.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו מהווה תחליף לייעוץ על ידי עורך דין.


המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך
עוד בנושא מסחרי, חברות ועסקים
חדשות ופסקי דין בנושא מסחרי, חברות ועסקים
תשובות של עורכי הדין בפורום
(פרסום ממומן)


גיא הרשקוביץ, עו"ד מגשר ובוררגיא הרשקוביץ, עו"ד מגשר ובורראזור השפלה והסביבה053-9428571ליווי משפטי לעסקים וחברות, הסכמים מסחריים, קניין רוחני, דיני עבודה ומקרקעין
ד"ר איריס טרומן , משרד עו"דד"ר איריס טרומן , משרד עו"דאזור המרכז053-8007701ליווי וייצוג בתביעות: דיני עבודה, דיני משפחה, משפט מסחרי, לשון הרע ומקרקעין.
עו"ד הלן דופרמן עו"ד הלן דופרמן אזור הצפון053-7341970המשרד עוסק בליטיגציה, מקרקעין, חובות, ירושות צוואות וגישור
עו"ד עדי מלאכיעו"ד עדי מלאכיאזור השרון והסביבה053-7293465עוסקת בתחומים מקרקעין נדל"ן, חוזים, מסחרי ועסקים, צוואות וירושות.
רועי ורשבסקי, משרד עורכי דיןרועי ורשבסקי, משרד עורכי דיןאזור המרכז053-7101880ניסיון רב ועשיר במשפט אזרחי, מסחרי, מקרקעין ונדל"ן הוצאה לפועל ופשיטת רגל
עו"ד עפרה גבישעו"ד עפרה גבישאזור השפלה והסביבה 053-9386036עוסקים בייצוג בבתי משפט – אזרחי, חוזים, נזיקין, סכסוכי שכנים ופינוי מושכר
עו"ד יעל בועזעו"ד יעל בועזאזור המרכז053-9386035המשרד עוסק בתמ"א 38 ופינוי בינוי, עסקאות מכר, חוזים והסכמים, ירושות וצוואות
עו"ד סעאתי עדנה - משרד עו"ד ונוטריוןעו"ד סעאתי עדנה - משרד עו"ד ונוטריוןאזור המרכז 053-9428386דיני עבודה - עובדים ומעסיקים, ביטוח לאומי וכנוטריון צוואות והסכמים
עו"ד ארנסט גדייבעו"ד ארנסט גדייבאזור השפלה והסביבה053-9428890המשרד עוסק בתחום דיני העבודה, המקרקעין, הוצאה לפועל ומשפט אזרחי-מסחרי
משרד עו"ד רן קוסטיצקימשרד עו"ד רן קוסטיצקיאזור הדרום053-8007676המשרד מתמחה במתן ייצוג, ליווי ויעוץ בתחום החוזים, חברות נדל"ן ודיני עבודה
אליעד שרגא ושות` - משרד עו"דאליעד שרגא ושות` - משרד עו"דאזור המרכז053-6130820מהמשרדים המשפיעים לפי DUN`S 100, מחלקות: מקרקעין, מסחרי, מנהלי ועוד.
תום יעקב, משרד עורכי דין וגישורתום יעקב, משרד עורכי דין וגישוראזור המרכז053-6112891עוסק בהוצאת תו נכה, רישוי עסקים, הוצאה לפועל, תאונות דרכים ודיני עבודה.
דוניץ ושות משרד עורכי דין דוניץ ושות משרד עורכי דין אזור השרון והסביבה053-7101876משרד בוטיק המתמחה במשפט מסחרי, נזיקין ורכוש, ליקויי בניה ומסחר נדל"ני
מירי נחשונוב משרד עו"ד ומגשרתמירי נחשונוב משרד עו"ד ומגשרתאזור הצפון053-8007664עו"ד משרד הפנים ובית הדין לעררים, הסדרת מעמד בישראל לבני זוג