שלח הודעה ללא התחייבות
בלוג משפטי בלוג הוצאה לפועל וחובות הליכי פשיטת רגל אימתי ?

הליכי פשיטת רגל אימתי ?

 
מאת: א. פאליק ושות`-משרד עורכי דין    | פורסם ב: 18/08/2009 | צפיות: 3837
  • איזור: אזור המרכז
  • כתובת: דרך בן גוריון 2 (מגדל ב.ס.ר 1 - קומה 9)
  • עיר: רמת גן 5257334
  • טלפון: לחץ להצגת המספר
רוצה שנחזור אליך?
אל א. פאליק ושות`-משרד עורכי דין

באילו מקרים כדאי לחייב לפנות להליכי פשיטת רגל


קראו עוד בתחום


א. כללי

במשך שנים רבות נתפס הליך פשיטת הרגל בקרב הציבור, כנקודת רבב וכמקור לבושה, דבר אשר מנע מחייבים רבים אשר קרסו תחת עול חובותיהם מלפנות להליך פשיטת רגל, הליך אשר באמצעותו יכול החייב להגיע לפתרון בקשר עם חובותיו. כאשר לאדם חובות רבים בהוצאה לפועל ומקרה בו אין באפשרותו לפרוע את חובותיו בכוחות עצמו, בין אם בדרך של פירעון מלא ובין בדרך של הסדר עם הנושים השונים, הדרך היחידה של החייב להגיע להסדר ולפטור עצמו מן החובות השונים הוא בדרך הליך פשיטת הרגל, אשר סופו הינו קבלת צו הפטר, המפטיר את החייב מכל חובותיו, למעט החובות אשר יפורטו בהמשך.

כיום, יותר ויותר חייבים, פונים להליכי פשיטת רגל, וזאת לאור המצב הכלכלי הקשה במשק וחוסר היכולת לפרוע את חובותיהם, אשר רק הולכים וצומחים עם הזמן מחד וההבנה שהדרך היעילה ביותר להתמודד עם החובות, היא באמצעות הליכי פשיטת רגל מאידך.

ב. פתיחת הליך פשיטת רגל

הליך פשיטת הרגל יכול להתחיל בשני אופנים, או באמצעות בקשת חייב לפשיטת רגל או בבקשה של נושה לפשיטת רגל.

חייב אשר מעוניין לפנות להליכי פשיטת רגל, זכאי להגיש בקשה לפשיטת רגל בהתקיים התנאים הבאים:

1. היקף חובותיו אינו פחות מסך של 13,177 ₪.

2. הוא צירף לבקשתו פרטים לגבי הכנסותיו והוצאותיו.

3. הוא צירף לבקשתו את מצבת חובותיו תוך ציון שמות נושיו והטעמים לחובות.

4. פרטים בקשר לבן/בת זוגו וילדיו הגרים עמו.

5. לבקשה יש לצרף כתב ויתור על סודיות.

6. יש לצרף לבקשה תצהיר מתאים.

את הבקשה יש להגיש לכונס הנכסים הרשמי ולאחר מכן לבית המשפט המחוזי.

ג. מתן צו כינוס

לאחר הגשת הבקשה לפשיטת רגל ולאחר שבית המשפט המחוזי קיבל את אישור כונס הנכסים הרשמי, כי התמלאו התנאים להגשת הבקשה על ידי החייב, בית המשפט המחוזי ייתן צו כינוס כנגד החייב, אשר מהווה את שער הכניסה של החייב אל תוך הליך פשיטת הרגל, שכן ממועד זה ואילך יהיה החייב תחת הליך זה בלבד, וכל יתר ההליכים המתנהלים כנגדו יוקפאו לאלתר, ויינתן צו עיכוב הליכים גורף כנגד כל ההליכים המתנהלים כנגד החייב, בכל הערכאות השונות. במסגרת צו הכינוס יפסק לחייב צו תשלומים חודשי בו עליו לעמוד, שכן במידה והחייב לא יעמוד בצו תשלומים זה, יהווה הדבר עילה לפיזור תיק פשיטת הרגל. כמו כן, יהא החייב להגיש פעם בחודש דו"ח הוצאות מול הכנסות לכונס הנכסים ומאוחר יותר לנאמן שימונה לחייב. חשוב וראוי לציין, כי יוטלו על החייב כל ההגבלות אשר מוטלות על חייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל, לרבות צו עיכוב יציאה מהארץ.

ד. הכרזת החייב פושט רגל

לאחר שנתנה הזדמנות לכל הנושים להגיש תביעות חוב, תתקיים אסיפת נושים אשר במסגרתה יוחלט כי החייב יוכרז כפושט רגל. בהתאם לכך יגיש כונס הנכסים הרשמי בקשה להכריז על החייב כפושט רגל, ודיון בעניין זה יתקיים בבית המשפט. במסגרת הדיון, ובמידה והחייב לא יציע כל הצעת הסדר או שהצעת ההסדר של החייב לא תתקבל, יכריז עליו בית המשפט כפושט רגל. ההכרזה תפורסם ברשומות ובעיתון יומי רגיל. במעמד ההכרזה יקבע לחייב נאמן בין עם נציג כונס הנכסים הרשמי ובין עם עורך דין או רו"ח אחר.

ה. צו הפטר

משמועתו של צו ההפטר הינו צו אשר פוטר את החייב מכל חוב בר תביעה בפשיטת רגל, פרט לחובות הבאים:

1. חוב המגיע לפי התחייבות להימנע מעבירה.

2. חוב המגיע למדיה בשל קנס.

3. חוב או חבות שנוצרו במרמה, שפושט הרגל היה שותף לה או שהשיג ויתור עליהם במרמה.

4. חוב מזונות, אלא אם הורה בית משפט אחרת.

ההפטר יכול להיות הפטר מוחלט או הפטר מותנה מוגבל בתנאים, לדוגמא במידה והחייב ימשיך לשלם את צו התשלומים שנפסק לו במשך תקופה שתקבע לו, ממועד מתן צו ההפטר המותנה יהפוך צו ההפטר למלא וחלוט.

את הבקשה להפטר יכול להגיש החייב בכל שלב ולכל נושה נתונה הזכות להתנגד לבקשה. כמו כן, כונס הנכסים הרשמי יכול להגיש את הבקשה להפטר, אם הוא סבור שאין עוד בהליך בכדי להביא תועלת לנושים.

בית המשפט המוסמך, ידון בבקשה ובמסגרת הדיון הוא יקבע אחת מאלה:

1. לתת צו הפטר.

2. להתלות את ההפטר.

3. להתנות את ההפטר בתנאים לפני מתן הצו ולאחריו.

* במידה והחייב לא ימלא אחר התנאים שיקבעו ע"י בית המשפט, רשאי בית המשפט לבטל את ההפטר, בכל עת.

ו. הסדר במהלך הליך פשיטת הרגל

בכל שלב משלבי הליך פשיטת הרגל רשאי החייב להגיע להסדר כולל עם כלל נושיו.

במידה וחייב מעוניין להגיע להסדר עם כלל נושיו לאחר מתן צו כינוס אך טרם הכרזתו פושט רגל, עליו לעמוד בתנאים הבאים:

1. חובותיו אינם פחותים מסך של 26,354 ₪.

2. הוא ישלם במסגרת ההסדר סכום אשר לא יפחת מ - 30% מכלל החובות הבלתי מובטחים.

את ההצעה יש להגיש לכונס הנכסים הרשמי עם העתק לכל נושה ונושה. לצורך החלטה תתכנס אסיפת נושים במסגרתה ידונו בהצעה. במידה ויושג רוב קולות בין הנושים המצביעים להם 75% מערך תביעות החוב ההצעה תתקבל. יוער כי לבית המשפט הסמכות במקרים מיוחדים לאשר הצעות אשר התקבלו ברוב קולות של נושים בעלי 50% מערך תביעות החוב. חשוב לזכור כי את ההצעה יש לאשר בבית המשפט, ורק לאחר אישורה ע"י בית המשפט הופכת ההצעה להסדר מחייב כלפי כל הצדדים.

החייב יכול אף להציע הסדר פשרה גם לאחר שהוכרז פושט רגל, ובמקרה כזה יחולו כל התנאים אשר חלים במקרה של הצעת הסדר לאחר מתן צו כינוס. יחד עם זאת, במסגרת דיון לאישור ההסדר בבית המשפט יזמין בית המשפט את כל הנושים אשר מתנגדים להסדר לומר דברם בפניו. בית המשפט יכול לאשר את ההסדר גם אם חלק מן הנושים מתנגדים לו, וזאת עם ראה שהצעת החייב סבירה ויש בה בכדי להועיל לכלל ציבור הנושים. כמו כן, הצעת הסדר לאחר הכרזה לא תאושר ע"י בית המשפט אם לא נקבע בו, כי יש לשלם תחילה את כל החובות מדין קדימה. במידה והוכח בפני בית המשפט, כי החייב לא היה מקבל הפטר אילו הוכרז פושט רגל, כי אז לא יאושר ההסדר, אלא אם הוצעה ערובה סבירה, בהתאם להוראות הדין.

ז. סיכום

במקרים בהם לחייב חובות רבים בסכום גדול, אשר אין באפשרותו לפרוע, ועל מנת שלא להנציח את החובות, ולהותיר את החייב נתון להליכי הוצאה לפועל לכל ימי חייו, הדרך היעילה והנכונה ביותר להגיע לפתרון, היא באמצעות הליכי פשיטת רגל. יתרה מזו, כיום לאור ההלכה הפסוקה, ראשי ההוצאה לפועל, מפנים חייבים בעלי חובות כבדים, להליכי פשיטת רגל, שכן ההוצאה לפועל איננה מהווה פתרון מתאים עבורם, והדרך היחידה עבור אותם חייבים הינה לפנות להליכי פשיטת רגל.

אין באמור במאמר בכדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לו.


עודכן ב: 18/08/2009

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך
עוד בנושא הוצאה לפועל וחובות
חדשות ופסקי דין בנושא הוצאה לפועל וחובות
הורים לילד שעבר התעללות בגן הבהירו לגננת במשפחתון החדש כי עליה לחבר אותם למצלמות המתעדות אונליין את מה שמתרחש בגן. מאחר שמערכת המצלמות הפסיקה לפעול, נקבע כי ההורים היו זכאים להוציא את הילד מהגן באופן מיידי וללא הודעה מראש
מאת: LawGuide | 06/09/2018
תשובות של עורכי הדין בפורום
(פרסום ממומן)


שגית שאמי, משרד עו"ד נוטריון וגישורשגית שאמי, משרד עו"ד נוטריון וגישוראזור הדרום053-7105249משפחה ומקרקעין, משמורת, מזונות, הסכמי ממון, צוואות, יפוי כוח מתמשך והוצל"פ
בתאל מנור משרד עו"ד ומגשרת בתאל מנור משרד עו"ד ומגשרת אזור הצפון053-9370224המשרד עוסק בניהול חובות, פשיטת רגל, נזקי גוף, תאונות דרכים וזכויות עובדים.
עו״ד קליה טאוזר ליפקיןעו״ד קליה טאוזר ליפקיןאזור המרכז053-7101875דיני עבודה, חדלות פרעון, פשיטות רגל והסדרי חוב
עו"ד הלן דופרמן עו"ד הלן דופרמן אזור הצפון053-7341970המשרד עוסק בליטיגציה, מקרקעין, חובות, ירושות צוואות וגישור
סיניה חריזי-מוזס, משרד עו"דסיניה חריזי-מוזס, משרד עו"דאזור המרכז053-7101869ניסיון רב, מקצועיות ללא פשרות, מובילה לתוצאות מנצחות והצלחות מוכחות
דמרי - בן שחר משרד עו"דדמרי - בן שחר משרד עו"דאזור הצפון053-7298477משרדנו מתמחה בתחומי דיני העבודה פשיטות רגל- הוצאה לפועל ודיני משפחה.
שחר & שחר - משרד עו"דשחר & שחר - משרד עו"דירושלים והסביבה053-9377930ייצוג חייבים וזוכים בהליכי הוצאה לפועל ופשיטת רגל. שלוחות: ירושלים ותל אביב.
עו"ד אוריאל זעירא  עו"ד אוריאל זעירא אזור המרכז053-9428363ניסיון בפשיטות רגל, הסדרי חובות, הוצאה לפועל, פירוק חברות, ייצוג חייבים ונושים
עורכת דין, מגשרת ונוטריונית - סמדר קשת בר-אוןעורכת דין, מגשרת ונוטריונית - סמדר קשת בר-אוןאזור השרון והסביבה053-9428592עו"ד מגשרת ונוטריונית עם ותק רב בדיני משפחה, אזרחי, משקים חקלאיים ופשט"ר
רועי ורשבסקי, משרד עורכי דיןרועי ורשבסקי, משרד עורכי דיןאזור המרכז053-7101880ניסיון רב ועשיר במשפט אזרחי, מסחרי, מקרקעין ונדל"ן הוצאה לפועל ופשיטת רגל