שלח הודעה ללא התחייבות
בלוג משפטי בלוג דיני תעבורה ורכב חוקיות תמרורים בשטח עירוני

חוקיות תמרורים בשטח עירוני

 
מאת: LawGuide| פורסם ב: 06/12/2016 | צפיות: 16519

תמרור הינו הסדר תנועה המוגדר בתקנה 1 לתקנות התעבורה כך : " כל סימון, אות או איתות, לרבות רמזור, שקבעה רשות התמרור המרכזית ואשר הוצב או סומן על פי הסמכה או על פי הוראה מאת רשות תמרור כדי להסדיר את


קראו עוד בתחום

תמרור הינו הסדר תנועה המוגדר בתקנה 1 לתקנות התעבורה כך : " כל סימון, אות או איתות, לרבות רמזור, שקבעה רשות התמרור המרכזית ואשר הוצב או סומן על פי הסמכה או על פי הוראה מאת רשות תמרור כדי להסדיר את התנועה בדרכים או כדי להזהיר או להדריך עוברי-דרך".
תקנה 22(א) לתקנות התעבורה קובעת כי : " עובר דרך חייב לקיים או ההוראות הניתנות בתמרור, אולם תהיה הגנה טובה לנאשם אם יוכיח שהתמרור הוצב, סומן או נקבע שלא כדין ".
הסעיף קובע כי כל עוד לא הרים הנאשם את נטל ההוכחה באשר לאי לתקינות הצבתו וסימונו של התמרור כדין, אזי חזקה היא כי התמרור הוצב וסומן כדין.
מהי מידת ההוכחה הדרושה כדי שהנאשם יעמוד בנטל זה? בעניין זה נקבע בפסיקה כי כשעומדת לחובת נאשם חזקה שבדין, יהיה עליו להוכיח את הגנתו בהתאם למאזן הסתברויות במשפט אזרחי. פירושו המשפטי של מאזן הסתברויות הוא כי יהיה על הנאשם להביא ראיות המצביעות על כך שגרסתו היא מסתברת יותר מגרסת הצד שכנגד דהיינו הוכחה ברמה של 51% למול גרסת הצד שכנגד.
הפסיקה קבעה כי תמרור שהוצב שלא כדין כאילו בטל ועבר מן העולם. כך למשל נקבע כי במקום שיש צורך בשני תמרורים משני צידי הדרך, הרי בתמרור אחד לא סגי.
תקנה 1 לתקנות התעבורה מגדירה דרך עירונית כדלקמן: "דרך עירונית" - כל דרך בתחום המצוי בשטח שיפוטה של רשות מקומית או רשויות מקומיות הגובלות זו בזו ואשר בכניסה לאותו תחום מוצב תמרור שמשמעו "כניסה לתחום דרך עירונית", ועד למקום שבו מוצב תמרור שמשמעו "קצה תחום דרך עירונית".
כלומר, כדי שהדרך תהיה דרך עירונית נדרשים שני תנאים מצטברים:
א. הימצאותה בשטח שיפוטה של רשות מקומית
ב. הצבת תמרור "כניסה לתחום דרך עירונית" בכניסה לאותו תחום.
כיצד מוצב תמרור? התקנה הרלוונטית תקנה 18 לתקנות התעבורה שנוסחה הוא: " רשות תמרור מקומית רשאית, בהסכמת רשות תמרור מרכזית ובהתייעצות עם קצין משטרה, לקבוע כל הסדר תנועה שלגביו לא ניתנו הוראות על פי תקנות משנה (א) ו-(ב).
רשות התמרור תהיה אחראית להצבתו, התקנתו, הפעלתו, סימונו, רישומו ואחזקתו של כל הסדר תנועה שבתחומה ".
כלומר הסעיף מציב שלושה תנאים הנדרשים לצורך הצבת תמרור בתוך שטח עירוני ע"י העירייה :
• התייעצות עם קצין משטרה.
• החלטת רשות התמרור המקומית.
• הסכמת רשות התמרור המרכזית שהיא בדרך כלל המפקח על התעבורה.
מהגדרה זו עולה כי תמרור אשר הוצב שלא עפ"י הסמכה כראוי אינו מסוגל להסדיר את התנועה בדרכים ולהזהיר או להדריך עוברי-דרך- אינו ממלא את ייעודו ואינו מוצב כדין.

במקרה בו דן בית המשפט המחוזי בירושלים, צולם נאשם נוהג במהירות 108 קמ"ש בשדרות דב יוסף בירושלים, בעוד המהירות המותרת באותו קטע כביש הינה 70 קמ"ש. המחלוקת בין הצדדים התמקדה בשאלה האם הוכח כי הדרך בה נהג המערער במהירות מופרזת הנה דרך עירונית. שכן אם מדובר בדרך עירונית, אזי המערער נהג במהירות העולה ב-38 קמ"ש על המהירות המותרת ואין מדובר בעבירה של ברירת קנס אלא עבירה שיש להישפט עליה כי אז העונש הצפוי לנאשם, באם יורשע, יהיה חמור בהרבה באשר העונשים הקבועים בתחום ברירת הקנס . לעומת זאת, אם אין מדובר בדרך עירונית, אזי מהירות נסיעתו של המערער לא עלתה ביותר מ-40 קמ"ש על המהירות המותרת ולכן עבירתו עודנה בתחום העבירות של ברירת קנס.
עבירות התעבורה הינן עבירות פליליות. העבירה הפלילית מורכבת מיסוד נפשי ומיסוד עובדתי. היסוד העובדתי מורכב מהתנהגות ומנסיבות. על התביעה להוכיח מעבר לספק סביר כל יסוד מיסודות העבירה. בעבירה שמהותה נסיעה מעל המהירות המותרת מהווה הנתון של היות הדרך בגדר דרך עירונית כיסוד הנסיבה. רוב רובן של עבירות התעבורה מוגדרות כעבירות של "אחריות קפידה" דהיינו אין צורך בהוכחת היסוד הנפשי ע"י התביעה ודי בהוכחת התקיימותם של מרכיבי היסוד העובדתי. משכך, אין התביעה יכולה לפטור עצמה מהוכחת עצם התקיימותה של אותה נסיבה באשר להיות הדרך – דרך עירונית.
להוכחת הרכיב הנסיבתי של העבירה, יש להראות כי הדרך מצויה בתחום שיפוטה של רשות מקומית ובנוסף (ובמצטבר) כי בכניסה לאותו התחום מוצב תמרור "כניסה לתחום דרך עירונית". לא כל דרך העוברת בשטח בנוי היא דרך עירונית. הצבת התמרור הנה יסוד חיוני להפיכתה של הדרך לדרך לעירונית, ובהעדר תמרור לפחות באחת הכניסות לתחום שטח שיפוט של רשות מקומית, לא ניתן לומר כי הדרך המצויה באותו שטח שיפוט הנה דרך עירונית, שכן אחד היסודות ההופכים את הדרך לעירונית לא התקיים. לצורך כך, לא נדרשת הוכחת תמרור של כל הכניסות, ודי לה לתביעה שתוכיח כי באחת הכניסות הוצבו תמרורים כנדרש. משהוצבו התמרורים באחת הכניסות קמה הנסיבה והושלם הרכיב העובדתי של העבירה.
הנאשם באותו מקרה טען כי נכנס בכניסה מסוימת לעיר בה לא הוצב כל תמרור המורה כי נכנס לתחום של דרך עירונית. בית המשפט קבע כי : " לצורך הוכחת היסודות העובדתיים של העבירה, התביעה אינה נדרשת להוכיח הצבת תמרורים בכל הכניסות, ודי לה שתוכיח הצבה כנ"ל בכניסה אחת. אם תעשה כן, יעבור הנטל לנאשם לשלול רשלנות ולהוכיח כי עשה הכול כדי למנוע את העבירה. אם הנאשם יטען, שבכניסה דרכה נכנס לעיר לא הוצב תמרור, תוכל התביעה, להביא ראיות הזמה. אולם, גם במקרה כזה היא לא תידרש להוכיח קיומם של תמרורים בכל הכניסות לעיר. משכך, היה אפוא על התביעה להוכיח, בעדות, בתעודת עובד ציבור או בכל דרך כשרה אחרת, כי בעת ביצוע העבירה הוצבו התמרורים באחת הכניסות לירושלים. משהדבר לא הוכח, לא הרימה התביעה את נטל ההוכחה המוטל עליה. "
בית המשפט המחוזי החליט כאמור לקבל את טענת הנאשם, קבע כי התביעה לא הרימה את הנטל הנדרש כאמור בהוכחת היות הדרך בה נסע הנאשם ונתפס - דרך עירונית ומשכך, הרשיע את הנאשם רק בנהיגה במהירות העולה על המהירות המותרת בדרך שאינה עירונית, שהינה עבירה של ברירת קנס בגובה 750 ₪.


עודכן ב: 06/12/2016
דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך
פניה לייעוץ אישי ודיסקרטי ע"י עורך דין
עוד בנושא דיני תעבורה ורכב
חדשות ופסקי דין בנושא דיני תעבורה ורכב
בית המשפט לתעבורה זיכה נהגת שהואשמה בנהיגה בשכרות בטענה שסירבה להיבדק במכשיר הינשוף, היות שלא השתכנע מהעדויות כי אכן לא הסכימה לבצע את הבדיקה, וקבע כי ייתכן שהבדיקה נכשלה בשל מחלת האסתמה שבה היא לוקה
מאת: LawGuide | 07/02/2018
תשובות של עורכי הדין בפורום
(פרסום ממומן)


משרד עורכי דין משה ליפשיץמשרד עורכי דין משה ליפשיץאזור השרון והסביבה053-7933120 קצין משטרה לשעבר. עוסק במשפט הפלילי, דיני תעבורה ודיני ומשפחה
עו"ד חיים אליהעו"ד חיים אליהאזור המרכז053-7101868הצלחות מוכחות בדיני תעבורה, משפט פלילי ותכנון ובניה
עו"ד אלעד שאולעו"ד אלעד שאולאזור המרכז053-9386765תובע פלילי בעברו, בעל משרד עו"ד פליליים המייצג לקוחות נורמטיביים
עו"ד שמעון צורעו"ד שמעון צוראזור הצפון053-7105257עוסק בתחום הפלילי, תעבורה, משפחה מזה 17 שנים
סיניה חריזי-מוזס, משרד עו"דסיניה חריזי-מוזס, משרד עו"דאזור המרכז053-7101869ניסיון רב, מקצועיות ללא פשרות, מובילה לתוצאות מנצחות והצלחות מוכחות
עו"ד חגית רייזמן-אבודרהםעו"ד חגית רייזמן-אבודרהםירושלים והסביבה053-9428412משפט פלילי, דין משמעתי, עבריינות נוער, דיני תעבורה, חנינות.
משרד עורכי דין רבינוביץ - סטרול	משרד עורכי דין רבינוביץ - סטרול אזור המרכז053-6112798 עוסק בתחומים: דיני משפחה, טיפול ומחיקת חובות, דיני תעבורה ומשפט פלילי.