שלח הודעה ללא התחייבות
בלוג משפטי בלוג משפחה וירושה כיצד ניתן להבטיח את זכויות הילדים ברכוש במסגרת הסכם הגירושין?

כיצד ניתן להבטיח את זכויות הילדים ברכוש במסגרת הסכם הגירושין?

 
מאת: עו"ד אודליה אלטמן| פורסם ב: 16/11/2014 | צפיות: 3200
רוצה שנחזור אליך?
 
 

כיצד נבטיח בהסכם הגירושין גם את עתידם של הילדים המשותפים?


קראו עוד בתחום

הסכם גירושין או הסכם ממון הינם לא רק כלי לחלוקת הרכוש המשותף בין בני הזוג, אלא לעתים קרובות גם אמצעי להבטחת עתידם של הילדים המשותפים. בלא מעשה מכוון של ההורים, כגון הסכם או צוואה, אין לילדים כל זכות קניינית בנכסי ההורים, ועומדת להם רק הזכות לתבוע לעצמם תשלומי מזונות, ואף זאת רק כל עוד שהם מצויים בגיל בו החוק מקנה להם זכות זו. גם בני זוג שדרכיהם נפרדות, עדיין נותר להם מכנה משותף – הדאגה לילדיהם והרצון להבטיח אותם כלכלית, בהווה ובעתיד.

 

כתוצאה מגירושין, פרידה או מוות של אחד ההורים, עשוי ההורה הנותר בחיים למצוא לעצמו עזר חדש כנגדו, להינשא בשנית, לחיות כידועים בציבור, ואולי אף להקים משפחה חדשה ולהביא לעולם ילדים נוספים עם בן הזוג החדש שפגש. אמנם, כל עוד ששני ההורים הינם בין החיים, יוכל ההורה שלא פצח ב"פרק ב' " לתבוע את זכויות הילדים מכוח הסכם הממון או הסכם הגירושין אשר הבטיחו לילדים רכוש זה או אחר. ואולם, לאחר פטירתו של אותו הורה, רק הסכם שנערך במתכונת של "חוזה לטובת צד שלישי" יאפשר גם לילדים עצמם לתבוע כבעלי דין בבתי המשפט את זכויותיהם.

הרצון לשריין לילדים המשותפים חלק ראוי מהרכוש המשפחתי מחד, ואובדן האמון בין בעל ואישה שהסתכסכו ביניהם מאידך, הינם מובנים וטבעיים. כל מי שמביא לעולם ילדים נוספים, רוצה לדאוג גם להם, אך דבר זה יבוא בהכרח על חשבון הילדים המשותפים, אשר יזכו כך לנתח קטן יותר בעוגה. על מנת למנוע זאת, ולהגן על האינטרסים של הילדים, יש לדעת כיצד לנסח הסכם גירושין או הסכם ממון שלא אגב גירושין או פירוד, באופן נכון, שאם לא כן – בן הזוג לשעבר עלול ליטול מהנכסים המשותפים, אשר יועדו לילדים המשותפים, ולהעבירם - בין אם לעצמו, לבן זוגו החדש או לילדים אחרים, שאינם משותפים.

על פי רוב, מומלץ להעביר את הנכסים מההורים לילדיהם רק בעתיד, ולא באופן מידי, וזאת למשל על מנת להימנע ממצב בו עקב ריב עם הילדים, ההורים יישארו ללא משאבים, או שהילדים אף יבקשו חלילה לפנות את ההורים המבוגרים מדירתם. כמו כן נכון יותר שלא להעביר נכסי מקרקעין על שם קטינים, שכן או אז תידרש פנייה לבית המשפט לשם קבלת אישורו כל אימת שיתעורר הצורך לבצע עסקה באותם מקרקעין. הצורך בניהול הליכים כאלה גוזל זמן וכרוך בהוצאות כספיות. הסכם גירושין אינו יכול לקבוע כי נכסים יעברו לילדים רק לאחר מות ההורים או מי מהם. לא ניתן לקבוע בהסכם גירושין או בהסכם ממון הוראות שיש לבצען לאחר מות ההורים או מי מהם, וזאת לפי סעיף 8 לחוק הירושה. הוראות כאלה לא תיאכפנה. רק בצוואה ניתן לכלול הוראות שתוקפן לאחר אריכות ימי ההורים.

 

האם ההורים רשאים להתחרט?

האם רשאים ההורים להתחרט על ההענקה לילדים שנעשתה במסגרת הסכם ביניהם, ולבטל אותה? הורים המעבירים נכסים לילדיהם במסגרת הסכם גירושין או הסכם ממון עושים בכך למעשה עסקת מתנה, שהרי אין הם מבקשים מילדיהם לשלם תמורה עבור מה שיקבלו.

 

לפיכך, שני ההורים בעצה אחת יכולים לסגת מהבטחת לתת מתנה שניתנה בהסכם ביניהם, ככל שהתקיימו התנאים החוקיים אשר מאפשרים חזרה מהתחייבות למתנה. עסקת מתנה שכבר הושלמה ונרשמה הינה מתנה מוגמרת, אך אם טרם נרשמה זוהי רק התחייבות לתת מתנה. התחייבות ליתן מתנה הינה עסקה מיוחדת, אשר ניתן לחזור ממנה במקרים מסוימים. על פי הפסיקה, כללים אלה חלים גם במקרה של חוזה לטובת צד שלישי.

 

כאשר מדובר במתנה, שהוענקה למקבלה ללא תמורה, החוק מאפשר למעניק המתנה לחזור בו ולבטל אותה כל עוד שהיא לא הושלמה ושמקבלה עדיין לא הסתמך עליה וספג הוצאות. באורח דומה, מאפשר הדין חזרה ממתנה שטרם נשלמה, ועודנה בגדר התחייבות בלבד, אם מקבל המתנה נהג באורח מחפיר כלפי נותן המתנה, או שמצבו הכלכלי של הנותן הורע באופן מהותי.

הסכם גירושין המעניק לילדים זכויות בבית, או אוסר על מכירתו ללא הסכמת הילדים, או מבטיח לילדים חלק בתמורת מכירתו - אם ההורה הרשום כבעלים ימכור אותו במהלך חייו, הינו תקין. ואולם, ברבים מן ההסכמים המתיימרים להגן על רכוש המשפחה ולשריינו למען הילדים לעתיד לבוא, נעשה ניסיון להשאיר את בית המשפחה למגוריו של אחד ההורים למשך אריכות ימיו, ורק לאחר מכן להעבירו לילדי בני הזוג. סעיף שנוקט בלשון כזו הינו בעייתי מכמה היבטים, והוא לא ישיג את מטרתו. על פי הפסיקה, הסכם כזה איננו מהווה חוזה לטובת צד ג', והילדים הנזכרים בו (בשונה מההורה האחר) לא יוכלו לאכוף אותו במקרה שההורה הרשום כבעלים יבקש למכור את הבית, ולא להעביר להם כל חלק מהתמורה שתתקבל.

 

כיצד תקום זכות תביעה עצמאית לילד? 

על מנת להקים לילדים זכות תביעה עצמאית ונפרדת מזו של ההורה האחר, כגון למקרה שזה ילך לעולמו ולא יוכל לתבוע עבורם, על ההסכם להיות מנוסח כחוזה לטובת צד ג' לפי סעיף 34 לחוק החוזים (חלק כללי). בחוזה לטובת צד שלישי, אותו צד שלישי, שנקרא "המוטב", איננו חתום על החוזה ואינו צד לו, אך עדיין הוא זכאי לתבוע את שני הצדדים שחתמו על החוזה לבצע את החלק בחוזה הנוגע לו. על המוטב להוכיח ששני הצדדים להסכם התכוונו כי תעמוד לו עילת תביעה לאכיפת ההתחייבות כלפיו. אם זוהי אכן כוונת ההורים, כדאי פשוט לרשום זאת בהסכם, וכך לחסוך מהילדים את הצורך להוכיח בעתיד בבית המשפט מה היה רצון ההורים.

כאשר הסכם הגירושין מהווה חוזה לטובת צד ג', דהיינו ילדי בני הזוג הינם המוטבים, על ההורים להודיע בפועל לילדים על ההסכם ולתת להם עותק ממנו. זוהי דרישה חוקית הנובעת מסעיף 36 לחוק החוזים, לצורך שכלולו של חוזה לטובת צד שלישי. אין די בכך שהילדים יודעים על ההסכם באקראי, או ממקור חיצוני, ושלא ביזמת ההורים.

בהנחה שהוכחה כוונה מצד ההורים להעניק לילדים זכות תביעה כנגדם, אזי לאחר שנמסרה לילדים הודעה מן ההורים אודות ההסכם, ההורים לא יוכלו לחזור בהם עוד מן ההסכם לטובת הילדים. לעולם אין די בהצהרת כוונות כללית, כגון אמירה בהסכם שדירת ההורים תהא מיועדת לילדים לאחר פטירת ההורים. לסעיף כזה אין תוקף, כאמור מעלה, כי הוא נוגד לסעיף 8 לחוק הירושה, המונע הענקת זכויות לאחר פטירה בכל דרך אחרת שאיננה צוואה. מאידך, תניה האוסרת על ההורים למכור את הבית או לבצע בו דיספוזיציה אחרת, או מחייבת אותם לרכוש בתמורת המכירה, אם יימכר הבית, נכס חלופי ע"ש הילדים, או לתת לילדים חלק מהתמורה – כל אלו הם סעיפים תקפים, ויגנו על עתידם של הילדים היטב.


המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך
עוד בנושא משפחה וירושה
חדשות ופסקי דין בנושא משפחה וירושה
במסגרת מאבק משפטי ממושך בין בני זוג פרודים, כאשר הבן הבכור מתגורר עם האב ואינו מוכן להיות בקשר עם אמו, הגיש האב תביעה לביטול המזונות שהוא משלם לבתו המתגוררת עם האם, תוך שהוא מערב את בנו בסכסוך. בית המשפט מחק את התביעה על הסף וחייב את האב לשלם הוצאות משפט
מאת: LawGuide | 19/05/2019
תשובות של עורכי הדין בפורום
(פרסום ממומן)


עודד פרץ ושות` עודד פרץ ושות` אזור המרכז053-9428566עוסק בלשון הרע והוצאת דיבה, סכסוכי שכנים, פינוי שוכר, דיני עבודה ומשפחה
עו"ד יעל בועזעו"ד יעל בועזאזור המרכז053-9386035המשרד עוסק בתמ"א 38 ופינוי בינוי, עסקאות מכר, חוזים והסכמים, ירושות וצוואות
שגית שאמי, משרד עו"ד נוטריון וגישורשגית שאמי, משרד עו"ד נוטריון וגישוראזור הדרום053-7105249משפחה ומקרקעין, משמורת, מזונות, הסכמי ממון, צוואות, יפוי כוח מתמשך והוצל"פ
עו"ד הלן דופרמן עו"ד הלן דופרמן אזור הצפון053-7341970המשרד עוסק בליטיגציה, מקרקעין, חובות, ירושות צוואות וגישור
ד"ר איריס טרומן , משרד עו"דד"ר איריס טרומן , משרד עו"דאזור המרכז053-8007701ליווי וייצוג בתביעות: דיני עבודה, דיני משפחה, משפט מסחרי, לשון הרע ומקרקעין.
עו"ד גילה עיניעו"ד גילה עיניאזור השפלה והסביבה053-9428406עוסקת בייפוי כח מתמשך, גירושין, ממון, משמורת, רכוש, צוואות וירושות ואבהות
עו"ד ומגשרת ענבל כספי גאון עו"ד ומגשרת ענבל כספי גאון אזור הצפון053-6130839עוסקת בדיני משפחה, גישור בגירושין בין בני זוג, הסכם ממון וחיים משותפים.
עורכת דין סופי אביב עורכת דין סופי אביב אזור הצפון053-7101180עוסקת במקרקעין ונדל"ן ליטיגציה צוואות וירושות אזור חיפה והצפון
מעודה יוסף - עו"ד ומגשרמעודה יוסף - עו"ד ומגשראזור השרון והסביבה053-9428951דיני נזיקין, דיני משפחה, עבודה ומקרקעין
משרד עו"ד לוסי מאירמשרד עו"ד לוסי מאיראזור המרכז053-8007576עוסקת 13 שנה בדיני משפחה וירושה לרבות ליטיגציה בכלל הערכאות המשפטיות
משרד עו"ד גישור ונוטריון-חיה לזר נוטקיןמשרד עו"ד גישור ונוטריון-חיה לזר נוטקיןאזור השפלה והסביבה053-9428887דיני משפחה ומעמד אישי - גירושין, סכסוכי ירושה, אפוטרופסות, ידועים בציבור
יובל ניב, משרד עורכי דיןיובל ניב, משרד עורכי דיןאזור השרון והסביבה053-9377914עוסק בתחום האזרחי לרבות דיני עבודה, נזיקין ודיני משפחה, צוואות וירושות
מירי נחשונוב משרד עו"ד ומגשרתמירי נחשונוב משרד עו"ד ומגשרתאזור הצפון053-8007664עו"ד משרד הפנים ובית הדין לעררים, הסדרת מעמד בישראל לבני זוג
עו"ד רועי לוינגרעו"ד רועי לוינגראזור הצפון053-6130159בוגר הפקולטה למשפטים באוני` חיפה, עוסק בדיני משפחה/ירושה, ניסיון רב בתחום
עו"ד שרון בירון מרקוביץעו"ד שרון בירון מרקוביץאזור הדרום 053-9428863עו"ד מזה 20 שנים ונוטריון העוסקת בנזיקין, רשלנות רפואית, עבודה וחדלות פירעון